BTS dziękuje fanom za sukces jaki nowy album osiągnął w notowaniach Billboard  170926 | CRUSHONYOU


"Love Yourself, jest uniwersalną wiadomością dla nastolatków z całego świata".Kiedy „Love Your­self ’Her’” jest już wysoko w oby­dwu listach – 7 miej­sce w Bil­l­bo­ard 200 oraz 85 w Hot 100, BTS z pew­no­ścią mogą nazwać ten tydzień, za udany. Stali się prze­cież naj­wy­żej noto­wa­nymi k-popo­wymi arty­stami wśród wszyst­kich zesta­wień oraz jako jedyni poja­wili się jed­no­cze­śnie w dwóch naj­waż­niej­szych listach Bil­l­bo­ard.

Ogrom cięż­kiej pracy oraz nie­zrów­nane wspar­cie, ze strony, ich jakże lojal­nej fan­baz – ARMY, pozwo­liły zajść im tak daleko, a chło­paki z pew­no­ścią będą o tym pamię­tać przez długi, długi czas.

” Love your­self, jest uni­wer­salną wia­do­mo­ścią dla nasto­lat­ków z całego świata” – powie­dział zespół dla Bil­l­bo­ard we wspól­nym oświad­cze­niu wyko­ży­stu­jąc tytuł albumu jako inspi­ra­cję. „Gdzie­kol­wiek miesz­kasz, jakim­kol­wiek języ­kiem się posłu­gu­jesz, wciąż jeste­śmy czę­ścią tego samego spo­łe­czeń­stwa. To wła­śnie miłość daje począ­tek Two­jej samo­ak­cep­ta­cji i zro­zu­mie­nia”


” W tym tygo­dniu spełniają się nasze marze­nia, jako że zna­leź­li­śmy się na pierw­szym miej­scu list iTunes w 73 kra­jach, przez co jestre­śmy pod­eks­cy­to­wani prze­ka­zu­jąc te wieści ARMY. Jeste­śmy nie­sa­mo­wi­cie wdzięczni, za wspie­ra­nie naszego suk­cesu w noto­wa­niach Bil­l­bo­ard, od samego początku, oraz pod­eks­cy­to­wani fak­tem, iż „Love Your­self HER” zaj­muje 7 miej­sce w HOT200, a ’DNA’ 85 w HOT100”.

Suk­ces albumu i sin­gla nastą­pił kilka miesięcy po tym, jak zespół przy­wiózł ze sobą do domu nagrodę Top Social Artist z tego­rocz­nej gali BBMA w maju, przy­cią­ga­jąc tym samym uwagę mię­dzy­na­ro­do­wych mediów, jako pierw­sza k-po­powa grupa, która wygrała nagrodę Bil­l­bo­ard. Na albu­mie znajduje się skit- prze­mowa Rap Mon­stera- upa­miet­nia­jący to wyda­rze­nie.

Wraz z rado­ścią zwią­zaną z osią­gnię­ciami, chłopcy wyra­zili chęć powrotu do Stanów „Nie możemy się już doczekać powrotu do USA pod­czas kolej­nej świa­to­wej trasy!”.
W tym tygo­dniu BTS pojawili się nie tylko na głów­nych listach, ale rów­nież: World Album Chart, Arti­st100, oraz nie­zmien­nie zaj­mują pierw­sze miej­sce w noto­wa­niu Social 50.

source: Billboard
pl trans: MochiMon @crushonyou