Po tym, jak w maju, Steve Aoki zasu­ge­ro­wał poten­cjalną współ­pracę z BTS, w końcu potwier­dził nad­cho­dzącą kola­bo­ra­cję z zespo­łem.


25 wrze­śnia, arty­sta umie­ścił zdję­cia ze spo­tka­nia pro­du­cenc­kiego z człon­kami eikipy wytwór­ców BTS. Po tym, jak w maju, Steve Aoki zasu­ge­ro­wał poten­cjalną współ­pracę z BTS, w końcu potwier­dził nad­cho­dzącą kola­bo­ra­cję z zespo­łem.


Jak widać na foto­gra­fiach, zespół świę­tuje przy­szłą kola­bo­ra­cję.
Steve Aoki, jest powszech­nie sza­no­wa­nym wytwórcą EDM i didże­jem. Współ­pra­co­wał z arty­stami takimi jak: will.i.am, LMFAO, Lin­kin Park, Iggy Aza­lea, Louis Tom­mil­son, Fall Out Boy i inny­mimi.
Jeste­ście pod­eks­cy­twani z tego powodu?
source: Soompi
pl trans: MochiMon @crushonyou