Debiut BTS w notowaniu Billboard HOT 100 dzięki 'DNA' 170925 | CRUSHONYOU

Album BTS jako pierw­szy wydany przez k-popo­wych arty­stów zadebiutował w pierw­szej dzie­siątce Bil­l­bo­ard200. Teraz grupa dodaje do tego osią­gnię­cia swój utwór, który znalazł się w noto­wa­niu Bil­l­bo­ard Hot 100.

Jak poprzed­nio zostało wspo­mniane, zespół, pierw­szy raz w histo­rii k-popu znalazł się wśród dzie­się­ciu najpopularniejszych płyt, dzięki „Love Your­self ’Her’”, który zade­biu­to­wał na 7 miej­scu z łączną liczbą 31 tysięcy sprze­da­nych albu­mów do 21 wrze­śnia wg Niel­sen Music.

Sep­tet z Korei Połu­dnio­wej może dodać do swo­ich osiągnięć w tym tygo­dniu: debiut w Hot 100 z „DNA” na 85 miej­scu. Ilość stre­amów wyniosła 5.3 mln w pierw­szym tygo­dniu (tylko Stany Zjed­no­czone), 14 tysięcy zaku­pio­nych kopii utworu, dzieki, któ­rym znalazł się rów­nież na 37 miej­scu Digital Song Sales, co jest kolej­nym debiu­tem w tym noro­wa­niu zespołu. (HOT100 łączy dane ze stre­amo­wa­nia, cyfro­wej sprze­daży oraz czasu radiowego).
 Ten stwo­rzony w stylu trap, prawie cał­ko­wi­cie wyko­nany w języku kore­an­skim utwór ’DNA’ czyni BTS (któ­rego angiel­skie zna­cze­nie to Bey­ond The Scene) dru­gim k-popo­wym twórcą w noto­wa­niu. Pierw­szym był raper PSY, któ­rego ’Gan­gnam Style’ w nie­praw­do­po­dob­nym stylu przez 7 tygodnii  znaj­do­wało się na 2 miej­scu listy. (Było to pierw­sze z czte­rech poja­wień w Hot 100).Należy zauwa­żyć, że kore­ań­scy wyko­nawcy- Won­der Girls i CL rów­nież znaleźli się w tym noto­wa­niu, kolejno z jednym i dwoma wystą­pie­niami, jed­nak nie były to utwory w więk­szej czę­ści wyko­nane w języku kore­ań­skim. Won­der Girls osią­gnęły 76 miej­sce w 2009 roku dzięki ’Nobody’ (pio­senkabyła nagrywanaa po angiel­sku oraz kore­ań­sku),pod­czas, gdy utwory CL to jej angiel­ski sin­giel ’Lifted’ (96 miej­sce w 2016) oraz ’Daddy’ PSY z jej gościn­nym wystę­pem (97 miej­sce 2015), w któ­rym więk­szość tek­stu jest po kore­ań­ski, cho­ciaż czę­ści CL są cał­ko­wi­cie po angiel­sku.

Przed ’DNA’ BTS o mały włos znalazło się w Hot 100 dzięki ’Spring Day’, które uplasowało się na 15 miej­scu listy Hot’s 100 Bub­bling Under (dane z 4 marca). Do tego tygo­dnia była to pio­senka wyko­nana w języku kore­ań­skim ulo­ko­wana naj­bli­żej głównego noto­wa­nia w 2017, kolej­nym było ’As It’s Your Last’ BLACKPINK, które było na 13. miej­scu Bub­bling Under (dane z 15 lipca).

Bil­l­bo­ard Hot 100 oraz Bil­l­bo­ard 200 zostaną zaktu­ali­zo­wane 26 września i będą one dostępne do 7 paździer­nika.source: Billboard
pl trans: MochiMon @crushonyou